W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka kształcimy na poziomie ponadpodstawowym  młodzież niesłyszącą, słabosłyszącą oraz młodzież z zaburzeniami komunikacji i z afazją.

 

 

Głównym celem i zadaniem Ośrodka jest zapewnienie wychowankom takiego poziomu przygotowania ogólnego, zawodowego i społecznego, aby byli zdolni do samodzielnego życia w rodzinie, środowisku i społeczeństwie.

Zadanie to jest realizowane zgodnie z zasadami współczesnej surdopedagogiki przy wykorzystaniu metod dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności wychowanków a w szczególności poprzez :

  • organizację procesu dydaktyczno – wychowawczego w szkołach Ośrodka w sposób zapewniający wszechstronny rozwój, 
  • przygotowanie do wykonywania zawodu, 
  • prowadzenie działalności wychowawczej w sposób zapewniający pełne przygotowanie do samodzielnego życia, 
  • prowadzenie różnych form działalności integracyjnej, zmierzających do łatwiejszej adaptacji wychowanków w środowisku, 
  • umożliwienie absolwentom szkół ponadpodstawowych podjęcia dalszej nauki zgodnie z zainteresowaniami, 
  • umożliwienie wychowankom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez kultywowanie tradycji, istniejący system nauczania, realizowanie zasad zawartych w Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka,
  • zapewnienie wychowankom przebywającym na terenie Ośrodka bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą poprzez całodobową opiekę, w tym opiekę wychowawców nocnych oraz dyżury nauczycieli podczas przerw wg harmonogramu, monitoring obiektu i system kontrolowanych wejść i wyjść, oprogramowanie komputerowe zabezpieczające przed dostępem do internetowych treści, które eksponują brutalność, przemoc oraz zawierają zachowania naruszające normy obyczajowe, a także propagują nienawiść i dyskryminację.

Ośrodek chroniąc przed uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznych organizuje działania profilaktyczne.

Do zadań należy też organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, uczniom z zaburzeniami komunikacji i z afazją, ich rodzicom oraz nauczycielom stosownie do potrzeb.