Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO)-,,Rozporządzenie’,

Informuję, że:

1. Administratorem danych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im Janusza Korczaka reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Krakowie, ul. Grochowa 19, 30-731 Kraków , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia w z związku z prowadzeniem przez placówkę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59), Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2017 poz.2198 ze zm) oraz Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017 poz.2159 ze zm.),

b) realizacji zadań związanych z promocją działań Placówki poprzez udostępnienie informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach i sukcesach uczniów na podstawie art. 6 ust.1 lit.e Rozporządzenia związanym z zadaniami realizowanymi w interesie publicznym oraz na podstawie zgody udzielanej przez uczniów, rodziców/opiekunów prawnych w celu publikacji wizerunku uczniów na oficjalnej stronie internetowej, fanpage-u, portalu społecznościowym,

c) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników wychowanków i osób przebywających na terenie placówki, oraz ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić placówkę na szkodę, poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z art. 6 ust.1 lit.e Rozporządzenia, w związku z art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia Prawo Oświatowe, oraz w związku z Art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917.

oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia.

3. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobligowani do ich podania, konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości edukacji dziecka w SOSW.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

5. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Dane mogą udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

7. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych- kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych , stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację, dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

9. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.