Deklaracja dostępności

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka zobowiązuje się zapewnić dostępność strony Biuletyn Informacji Publicznej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka - www.bip.krakow.pl/SOSEN, urzędowego publikatora teleinformatycznego stanowiącego ujednolicony system stron internetowych, realizowanego na wspólnej platformie BIP MK

Data publikacji strony internetowej: 2006-06-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • niektóre z załączników mogą nie spełniać wszystkich przepisów z zakresu dostępności cyfrowej
  • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych
  • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków
  • niektóre z modułów zintegrowanych z BIP MK mogą nie spełniać wszystkich przepisów z zakresu dostępności cyfrowej
  • na stronach BIP MK dostępne są obrazy tekstu mające charakter nawigacyjny. Wszystkie obrazy tekstu zostały wyposażone w tekst alternatywny
  • niektóre formularze nie są wyposażone w mechanizm sugerowania poprawy błędów.

Powody wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne
  • strony BIP MK są systematycznie dostosowywane do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ewentualne dodatkowe skróty:

Klawisz TAB uruchamia skip linki, pozwalające na przejście do określonych elementów strony.

W Przeglądarce Internet Explorer  zgodnie z  instrukcją przeglądarki skrót klawiszowy do przechodzenia między elementami to Ctrl + Tab.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Kromka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48126532684. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka, znajdziecie Państwo na stronie Dostępność architektoniczna