Specjalistyczne formy wsparcia ucznia

 

oferujemy  uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym oraz uczniom z zaburzeniami komunikacji i z afazją następujące formy wsparcia specjalistycznego:

 • zajęcia rewalidacyjne ze specjalistami
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z pedagogiem
 • zajęcia z logopedą oraz neurologopedą
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne
 • zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne
 • zajęcia z języka migowego
 • zajęcia z fizjoterapeutą
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia zawodowego