WYMAGANE DOKUMENTY

 

-  podanie o przyjęcie do szkoły napisane przez kandydata zawierające kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami
-  życiorys ze szczegółowymi danymi o rodzinie
-  podanie o przyjęcie do internatu napisane przez kandydata
-  opinia wychowawcy z poprzedniej szkoły (nie dotyczy kandydatów do szkoły policealnej i liceum dla dorosłych)
-  opinia psychologa, pedagoga z poprzedniej szkoły (nie dotyczy kandydatów do szkoły policealnej i liceum dla dorosłych)
-  audiogram – aktualny
-  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
-  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
-  zgoda starosty powiatowego na kształcenie w Ośrodku (nie dotyczy kandydatów do liceum dla dorosłych)
-  karta zdrowia od pielęgniarki z poprzedniej szkoły
-  akt urodzenia
-  zaświadczenie potwierdzające miejsce stałego zamieszkania (dotyczy kandydatów, którzy będą mieszkać w internacie)
-  2 zdjęcia do legitymacji szkolnej, Szkoła Policealna jeszcze dodatkowe zdjęcie do indeksu, format 37 x 52 mm
-  świadectwo ukończenia szkoły,
-  zaświadczenie-wyniki egzaminu po gimnazjum ( nie dotyczy szkoły policealnej i liceum dla dorosłych)
-  badania sanitarno-epidemiologiczne - dotyczy wyłącznie kierunków: kosmetycznego i gastronomicznego
-  zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - skierowanie wydaje sekretariat (nie dotyczy kandydatów do liceum)

 

 Wszystkie dokumenty muszą być w oryginale, za wyjątkiem orzeczenia o niepełnosprawności, które może być w kopii, ale czytelnej.


Dokumenty należy składać do 30 czerwca.

 

Link do procedury EK-16 - Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym zamieszczonej na stronach Urzędu Miasta Krakowa

 

Podania złożone po terminie będą rozpatrywane w miarę wolnych miejsc.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:


- dla kandydatów do liceum i szkoły branżowej I stopnia - analiza dokumentów, wyniki egzaminu gimnazjalnego
- dla kandydatów do technikum - kolejność zgłoszeń 
- dla kandydatów do szkoły policealnej - kolejność zgłoszeń oraz, w przypadku dużej liczby zgłoszeń na dany kierunek - również średnia arytmetyczna ocen za poprzedni rok szkolny ukończonego typu szkoły. 

 

PODRĘCZNIKI SZKOLNE - kliknij po szczegóły