Wsparcie w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT”

 

Kolejne wyzwanie, kolejny projekt przed nami !

Tym razem nasz Ośrodek bierze udział w projekcie, którego realizatorem jest m.in. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT"
Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces realizacji staży, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń dla beneficjentów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele przedmiotów zawodowych w wyżej wskazanych szkołach.
Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.
Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów/uczennic oraz nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki w placówkach kształcenia zawodowego z branż:
a. administracyjno – usługowej;
b. budowlanej;
c. mechanicznej;
d. turystyczno – gastronomicznej;
e. elektryczno-elektronicznej;
f. rolniczo – leśnej z ochroną środowiska
W ramach projektu utworzone zostaną Centra Kompetencji Zawodowych (CKZ) na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oferujących najwyższe standardy edukacyjne i umożliwiające nabycie dodatkowych kompetencji gwarantujących miejsce na rynku pracy poprzez udział w kursach/szkoleniach, stażach, realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.
Okres realizacji projektu : 02.01.2017 – 31.12.2019