Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.soswgrochowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2020-09-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

   -  zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań SOSW,

    - część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań SOSW.

- część z publikowanych filmów  nie posiada napisów dla osób niesłyszących zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań SOSW.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronach www.soswgrochowa.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Kromka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 653 26 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp

Żądanie powinno zawierać:
– dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
– wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
– wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Szkoły

Od strony zachodniej (wejście główne) budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarze i hole w poziomie parteru umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek  posiada parking wewnętrzny dla pracowników, nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

  1. Budynek Stołówki i Sala Gimnastyczna

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarze i hole w poziomie parteru umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek  posiada parking wewnętrzny dla pracowników, nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.