REKRUTACJA - WYMAGANE DOKUMENTY

 

- podanie o przyjęcie do szkoły zawierające kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami
- podanie o przyjęcie do internatu (w przypadku kandydata spoza Krakowa)
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

- skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa dla kandydatów niepełnoletnich (Link do procedury EK-16 - wydawanie skierowań Urząd Miasta Krakowa)

- świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły,
- zaświadczenie - wyniki egzaminu ósmoklasisty ( nie dotyczy szkoły policealnej)

- karta zdrowia od pielęgniarki z poprzedniej szkoły
- 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej, format 37 x 52 mm
- zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki danego zawodu - skierowanie wydaje sekretariat (nie dotyczy kandydatów do liceum)

- badania sanitarno-epidemiologiczne - dotyczy tylko kierunków gastronomicznych w technikum i szkole branżowej oraz kosmetycznego i asystenckiego w szkole policealnej
- skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu)

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (nie jest konieczne)

 Wszystkie dokumenty muszą być w oryginale, za wyjątkiem orzeczenia o niepełnosprawności, które może być w kopii, ale czytelnej.

 

Dokumenty należy składać do 30 czerwca.

Podania złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miarę wolnych miejsc.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

podstawowym warunkiem przyjęcia do szkoły w ośrodku jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz skierowanie od Prezydenta Miasta Krakowa.

Ponadto będą brane pod uwagę:

- dla kandydatów do liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia - analiza dokumentów i wyniki egzaminu ósmoklasisty
- w szkole policealnej i branżowej szkole II stopnia - analiza dokumentów, kolejność zgłoszeń, a w przypadku dużej liczby zgłoszeń na dany kierunek - również oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia poprzedniej szkoły.